دوره ده جلسه ای آموزش عمومی عکاسی

دوره ده جلسه ای آموزش عمومی عکاسی

دوره ویژه ده جلسه ای آموزش عمومی عکاسی این دوره آموزش  عمومی در خصوص سر فصل های زیر ارائه گردیده و تعداد جلسات برگزاری آموزش ده جلسه هفتاد دقیقه ای می باشد. سه جلسه آموزش مباحث عمومی عکاسی سه جلسه آموزش نحوه کار با دوربین دو جلسه آموزش تکنیک های مختلف عکاسی یک جلسه...