09135440727 آموزش خصوصی عکاسی در اصفهان info@ali-saremi.com
دوره ده جلسه ای آموزش عمومی عکاسی

دوره ده جلسه ای آموزش عمومی عکاسی

دوره ویژه ده جلسه ای آموزش عمومی عکاسی این دوره آموزش  عمومی در خصوص سر فصل های زیر ارائه گردیده و تعداد جلسات برگزاری آموزش ده جلسه هفتاد دقیقه ای می باشد. سه جلسه آموزش مباحث عمومی عکاسی سه جلسه آموزش نحوه کار با دوربین دو جلسه آموزش تکنیک های مختلف عکاسی یک جلسه...