09135440727 آموزش خصوصی عکاسی در اصفهان info@ali-saremi.com
دوره آموزش مبانی عکاسی هنری

دوره آموزش مبانی عکاسی هنری

● آموزش عكاسي فاین آرت شامل : ● شناخت دوربین عکاسی ● آشنایی با تجهیزات فنی جانبی ● تاریخ عکاسی ایران و جهان ● آشنایی با عکاسان بزرگ ایران و جهان ● شناخت سبک ها و مکاتب در عکاسی ● ترکیب بندی در عکاسی ● آشنایی با نظریات زیبایی شناسی ● تفکر و خلاقیت در عکاسی ● و …...