09135440727 آموزش خصوصی عکاسی در اصفهان info@ali-saremi.com
علی صارمی

علی صارمی

● آموزش عكاسي فاین آرت شامل :
● شناخت دوربین عکاسی
● آشنایی با تجهیزات فنی جانبی
● تاریخ عکاسی ایران و جهان
● آشنایی با عکاسان بزرگ ایران و جهان
● شناخت سبک ها و مکاتب در عکاسی
● ترکیب بندی در عکاسی
● آشنایی با نظریات زیبایی شناسی
● تفکر و خلاقیت در عکاسی
● و …